مهاجر

پرندگان مهاجر زشهر ما رفتند دریغ و درد ندانم که تاکجا رفتند